ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทของคณะฯที่ได้รางวัลการประกวดบทความโครงการเศรษฐทัศน์ ปี 2560


คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทของคณะฯที่ได้รับรางวัลการประกวดบทความโครงการเศรษฐทัศน์ ปี 2560 จัดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

---------------------------------------------------

ระดับปริญญาตรี

1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

นายนนท์ พฤกษ์ศิริ นักศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

หัวข้อ “Firm-level Investment Sensitivity to The Market Net Worth Evaluation : Linking between Financial and Real Economic Sector"

โดยมี อ.ดร.ณชา อนันต์โชติกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


ระดับปริญญาโท

1.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

น.ส.ธันย์ชนก นันทกิจ

หัวช้อ “The Effects of Demographic Changes on Monetary Policy in Thailand”

โดยมี ผศ.ดร.ธีรวุฒิ ศรีพินิจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

นายเจตสันต์ ชิตเดชะ และ น.ส.ณัฐวรรณ พิทักษ์กชกร นักศึกษาระดับปริญญาโท (หลักสูตรนานาชาติ)

หัวข้อ “Examining and Quantifying the Spatial Spillovers of Firm Productivity and Wage Determination in Thailand: The Application of Spatial Econometrics and Satellite Data”

โดยมี ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


3. รางวัลชมเชย

นายภานุพงศ์ ศรีอุดมขจร นักศึกษาระดับปริญญาโท (หลักสูตรนานาชาติ)

หัวข้อ “Foreign Workers in Thai Manufacturing: Implications for Domestic Wages”

โดยมี รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


4. รางวัลชมเชย

นายธนารักษ์ โลหะรังสี นักศึกษาระดับปริญญาโท (หลักสูตรภาษาไทย)

หัวข้อ “บทบาทของภาครัฐบาลต่อการแบ่งปันความเสี่ยงของครัวเรือนไทย”

โดยมี อ.ดร.อนันต์ ภาวสุทธิไพศิฐ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


---------------------------------------------------

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์