ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
แนะนำอาจารย์ใหม่ของคณะเศรษฐศาสตร์ มธ.


คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอแนะนำอาจารย์ใหม่ของคณะฯ "อาจารย์อิสร์กุล อุณหเกตุ"

อาจารย์อิสร์กุล สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และได้มารายงานตัวปฏิบัติงานที่คณะฯตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560

สามารถติดต่ออาจารย์อิสร์กุลได้ที่ ห้องทำงาน 565 (อาคารวาย มธ. ศูนย์รังสิต) โทร 02-696-6123

e-mail : itsakul@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์