ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานเสวนาประจำปีของศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. หัวข้อ "Thailand 4.0: ขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยี"

ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. กำหนดจัดงานเสวนาประจำปี

หัวข้อ "Thailand 4.0: ขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยี"

ในวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00-16.30 น.

ณ ห้องพินนาเคิล 4-5 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ (InterContinental Bangkok)

โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้

12:45 – 13:00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

13:00 – 13:10 น. แนะนำศูนย์วิจัยนโยบำยด้านเศรษฐกิจสีเขียว

           โดย รศ.ดร. นิรมล สุธรรมกิจ

           ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

13:10 – 13:30 น. กล่าวเปิดงาน

           โดย ศ.นพ. สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

           รศ.ดร. ชยันต์ ตันติวัสดาการ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13:30 – 14:10 น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายภาครัฐกับการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน”

           โดย ดร. วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

14:10 – 16:10 น. การเสวนาหัวข้อ “Thailand 4.0: ขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนด้วยเทคโนโลยี”

    "รถไฟฟ้า: สะอาด คุ้มค่า มาแน่ แต่ยังแพง"

       โดย ศาสตราจารย์ ดร. พรายพล คุ้มทรัพย์ นักวิชาการด้านพลังงาน

    "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืน"

       โดย ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก

    "โซ่อุปทานสีเขียว: นวัตกรรมเพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันที่ยั่งยืน"

       โดย ดร.สุเทพ นิ่มสาย วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

    "เทคโนโลยีด้านการส่งเสริมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน"

       โดย คุณอุกฤษ อุณหเลขกะ ผู้ร่วมก่อตั้ง รีคัลท์ (Ricult)

ผู้ดำเนินการเสวนา: อ.ชล บุนนาค หัวหน้าโครงการประสานงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move Thailand)

16:10 – 16:30 น. ถาม-ตอบ

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่นี่ https://goo.gl/forms/dle1eicTeMIWpjZH2© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์