ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
Mitsubishi UFJ Foundation ประเทศญี่ปุ่น มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มธ.


เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา Mr. Shigermitsu Miki, ประธาน Mitsubishi UFJ Foundation ประเทศญี่ปุ่น ได้มอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 15 ทุน ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ ชั้น 9 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพทูรย์ และศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ ผู้อำนวยการคณะทำงานโครงการบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ เป็นผู้แทนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธี

รายชื่อนักศึกษาผู้รับทุนจากคณะเศรษฐศาสตร์ 1) ระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 2 ทุน คือ นางสาวนันทนิตย์ แก้วหนอง และนางสาวธวัลรัตน์ คชศิริสุวรรณ และ 2) ระดับปริญญาตรี จำนวน 4 ทุน คือ นางสาวรับขวัญ เป็นลาภ นายวีรวัฒน์ รัตนพานิช นายกรรชัย เตียมกุล และนายพีรพัฒน์ วัฒนรุจิราพันธ์© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์