ระดับบัณฑิตศึกษา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) : ข่าวโครงการ
ขอเชิญนักศึกษา MBE เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ ปีการศึกษา 2560

ขอเชิญนักศึกษาโครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รหัส 59 และ 60 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษาโครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2560 โดยจะจัดให้มีการอบรม ดังนี้

ครั้งที่ 1 : วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.00-21.00 น. เรื่อง “การใช้ PowerPoint และเทคนิคการนำเสนองาน”

ครั้งที่ 2 : วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 18.00-21.00 น. เรื่อง “MS Office สำหรับการเขียนโครงร่างงานวิจัย”

จึงขอเชิญนักศึกษารหัส 59 และ 60 ทุกท่าน เข้าร่วมการโครงการฝึกอบรม ดังกล่าวข้างต้น โดยการลงทะเบียนเข้าร่วมงานภายในวันที่ 30 มกราคม 2561 ได้ที่

>CLICK…เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่นี่
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์