ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 10.30 - 13.30 น. ที่ผ่านมา งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องบรรยาย 101 ตึกคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ โดยในภาคการศึกษานี้ มีนักศึกษาชาวต่างชาติมาจากหลากหลายประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 19 คน ซึ่งการจัดงานดังกล่าว อ.ดร.ชญานี ชวะโนทย์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้กล่าวต้อนรับและบรรยายให้นักศึกษาทราบถึงข้อมูลของตารางเรียน และสิ่งที่นักศึกษาต่างชาติควรรู้ อาทิ กฎระเบียบ มธ. การเพิ่ม-ถอนรายวิชา การเข้าห้องสอบ การแต่งกาย และวีซ่า ต่อด้วยการบรรยายจาก อ.ดร.ษิฌา ทับทิมพรรณ์ เรื่องสิ่งที่นักศึกษาควรระวัง เช่น การขาดสอบ การไม่ส่งการบ้าน เป็นต้น จากนั้น ร่วมรับประทานอาหารว่าง และพบปะ Buddy นักศึกษาโครงการ BE และนักศึกษาปริญญาโทของคณะฯ ได้อาสาพาเพื่อนนักศึกษาชาวต่างชาติชม-แนะนำคณะฯและมหาวิทยาลัย© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์