ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
โครงการบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. จัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตรระดับปริญญาโท - เอก ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร


เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา คณะทำงานโครงการบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ และคณะทำงานโครงการบัณฑิตศึกษา อ.ดร.รุ่งนภา โอภาสปัญญาสาร และ อ.เพ็ชรธรินทร์ วงศ์เจริญ ได้จัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตรระดับปริญญาโท - เอก ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒประสานมิตร ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร โดยทาง อาจารย์ ดร.อดุลย์ ศุภนัท รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ ได้อำนวยการจัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตรในครั้งนี้© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์