ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการ (Work Manual)” ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะฯ


เมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น. ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการ (Work Manual)” โดยเชิญคุณศรีสุข มงกุฎวิสุทธิ์ มาเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ (ศ.424Y) ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในการพัฒนากระบวนการความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเองได้

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์