ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานสัมมนาวิชาการประจำปี 2561 ครั้งที่ 40 ของคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ในหัวข้อ "Re-design Thailand ทำอย่างไรให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน?"


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้จัดงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2561 ครั้งที่ 40 ของคณะฯ หัวข้อ "Re-design Thailand ทำอย่างไรให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน?" ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ (ข้างสถานทูตจีน) ซึ่งงานสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้มีปาฐกถาพิเศษเรื่อง

"Sustained Growth of Middle-Income Countries"

โดย Prof. Jong-Wha Lee, Director of Asiatic Research Institute at Korea University [Former Chief Economist and Head of the Office of Regional Economic Integration at the Asian Development Bank]

สามารถรับชมวีดิโอย้อนหลังได้ที่นี่ >>Click<<

อีกทั้งมีการนำเสนองานวิจัยของคณาจารย์ภายในคณะฯ โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญมาร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในหัวข้อต่างๆ ดังนี้


"พลวัตการส่งออกและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย"

โดย ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

ร่วมเสวนาโดย ดร.ณชา อนันต์โชติกุล สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ (PIER)

ดำเนินรายการโดย อ. เพ็ชรธรินทร์ วงศ์เจริญ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

สามารถรับชมวีดิโอย้อนหลังได้ที่นี่ >>Click<<


"ภาคบริการของไทยกับบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ"

โดย รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

ร่วมเสวนาโดย ดร.ณัฐ ธารพานิช สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

ดำเนินรายการโดย อ. เพ็ชรธรินทร์ วงศ์เจริญ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

สามารถรับชมวีดิโอย้อนหลังได้ที่นี่ >>Click<<


"ช่องว่างทักษะกับนัยยะที่มีต่อการพัฒนากำลังคนของประเทศไทย"

โดย อ.ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

ร่วมเสวนาโดย ดร.ไกรยส ภัทราวาท สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

ดำเนินรายการโดย อ. เพ็ชรธรินทร์ วงศ์เจริญ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

สามารถรับชมวีดิโอย้อนหลังได้ที่นี่ >>Click<<


"การวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรของภาคการผลิตไทยที่ส่งต่อไปยังห่วงโซ่อุปทานการผลิตโลก"

โดย ผศ.ดร ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

ร่วมเสวนาโดย ดร.ชณกช ชสิธภนญ์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ดำเนินรายการโดย อ.นนท์ นุชหมอน คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

สามารถรับชมวีดิโอย้อนหลังได้ที่นี่ >>Click<<


"แนวโน้มและการพลิกโฉมของภาคพลังงาน"

โดย ผศ.ดร.ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

ร่วมเสวนาโดย รศ.ดร.ศุภชาติ จงไพบูลย์พัฒนะ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มธ.

ดำเนินรายการโดย อ.นนท์ นุชหมอน คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

สามารถรับชมวีดิโอหัวย้อนหลังได้ที่นี่ >>Click<<


"การเก็บค่าน้ำใน ร่างพรบ.ทรัพยากรน้ำ:มุมมองและข้อเสนอทางเศรษฐศาสตร์"

โดย อ.ชล บุนนาค คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

ร่วมเสวนาโดย รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

ดำเนินรายการโดย อ.นนท์ นุชหมอน คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

สามารถรับชมวีดิโอย้อนหลังได้ที่นี่ >>Click<<


วงเสวนาสรุป "Re-design Thailand ทำอย่างไรให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน?"

โดย รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

ผศ.ดร.ธีรวุฒิ ศรีพินิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

ดร.สันติธาร เสถียรไทย ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจเอเชีย ธนาคารเครดิตสวิส

คุณศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สามารถรับชมวีดิโอย้อนหลังได้ที่นี่ >>Click<<© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์