ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับภาครัฐ”


ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับภาครัฐ” ระหว่างวันที่ 22 – 23 มีนาคม 2561 ณ ห้องบรรยาย ศ 101 ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่อง SDGs (Sustainable Development goals) ให้กับหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนประเทศไทย และสามารถนำ SDGs ไปพัฒนาเชื่อมโยงกับการทำงานของสังกัดตนเองให้เข้มข้นมากขึ้น โดยกลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรภาครัฐ จากหน่วยงานหลัก และหน่วยงานรองที่รับผิดชอบ SDGs จำนวน 40 คน

กำหนดการรับสมัคร: ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2561

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดโครงการ วิธีการสมัคร และเอกสารสมัครได้ที่เอกสารแนบด้านล่าง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. โทร. 02-224-0148, 02-613-2474 (คุณชมภู่) อีเมล: ertc@econ.tu.ac.th© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์