ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
Call for paper: ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการและเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 12 ((ขยายเวลาส่งบทความ))


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 12 (The 12th National Conference of Economists) เรื่อง "เศรษฐกิจไทยยุคดิจิตอล: แข่งขัน ยั่งยืน เท่าเทียม?" ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารศรีศรัทธา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของสถาบันการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์อีก 8 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หัวข้อการประชุมกลุ่มย่อย 9 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มที่ 1 เศรษฐศาสตร์การเงิน การคลังและมหภาค

กลุ่มที่ 2 เศรษฐศาสตร์การเมือง สถาบัน และธรรมาภิบาล

กลุ่มที่ 3 เศรษฐศาสตร์แรงงานและทรัพยากรมนุษย์

กลุ่มที่ 4 เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม

กลุ่มที่ 5 เศรษฐกิจโลก การค้า การลงทุน ระหว่างประเทศ

กลุ่มที่ 6 เศรษฐศาสตร์พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น

กลุ่มที่ 7 เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

กลุ่มที่ 8 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

กลุ่มที่ 9 เศรษฐศาสตร์มโนสาเร่

ขยายเวลาส่งบทความจนถึงวันที่ 18 พฤษภาคม2561

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.eco-conference.ru.ac.th/

โทรสอบถามรายละเอียดที่ 02-310-8000 ต่อ 4537, 02-310-8544, 090-519-9558 และ 083-915-7989

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์