ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานพบผู้บริหาร (Meet the Dean) สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคภาษาไทย ณ ศูนย์รังสิต


เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.30-19.00 น.ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้จัดงานพบผู้บริหาร (Meet the Dean) สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคภาษาไทย ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารของคณะฯทุกท่านเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การทำกิจกรรมต่าง ๆ และอื่นๆที่นักศึกษาต้องการให้คณะฯรับทราบปัญหา และร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขต่อไป

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์