ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
การประชุมหารือเรื่องการจัดสัมมนาร่วมกันระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. กับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในหัวข้อ Achieving SDGs through Climate Actions


เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้มีการประชุมหารือเรื่องการจัดงานสัมมนาร่วมกันระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. กับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในหัวข้อ Achieving SDGs through Climate Actions ระหว่างวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2561

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์