ระดับบัณฑิตศึกษา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) : ข่าวโครงการ
ตารางบรรยายวิชาเสริมพื้นฐาน (Pre-Course) ช่วงที่ 1 และ 2 สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 (รุ่นที่ 22)

ตารางบรรยายวิชาเสริมพื้นฐาน (Pre-Course) ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 (รุ่นที่ 22) ดูรายละเอียดในเอกสารด้านล่างนี้

หมายเหตุ

ช่วงที่ 1 (วิชา ศธ.501 และ ศธ.502)

(1) วิชา ศธ.501 (เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น) เริ่มเรียนวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม -26 พฤษภาคม 2561 (เวลาาบรรยาย 09.00-12.00 น.)

(2) วิชา ศธ.502 (เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น) เริ่มเรียนวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม -26 พฤษภาคม 2561 (เวลาบรรยาย 13.00-16.00 น.)

ช่วงที่ 2 (วิชา ศธ.503 และ ศธ.504)

(1) วิชา ศธ.503 (ความรู้พื้นฐานทางสถิติและคณิตศาสตร์) เริ่มเรียนวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561- วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561

(2) วิชา ศธ.504 (ความรู้พื้นฐานทางการบัญชี) เริ่มเรียนวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561- วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์