ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานสัมมนาพบผู้ปกครองของนักศึกษาโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น. โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้จัดงานสัมมนาพบผู้ปกครองของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้อง วจ.212 อาคารเดือน บุนนาค เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกับผู้ปกครอง และก่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์