ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย : ประชาสัมพันธ์
คณะทำงานโครงการบัณฑิตศึกษาจัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (Open House)

คณะทำงานโครงการบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ และคณะทำงานโครงการบัณฑิตศึกษา อาจารย์ ดร.รุ่งนภา โอภาสปัญญาสาร และ อาจารย์เพ็ชรธรินทร์ วงศ์เจริญ ได้จัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตร (Open House) ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.ให้แก่ผู้สนใจทั่วไปและผู้สมัครสอบเพื่อคัดเลือกเข้ามาศึกษาในหลักสูตร ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์