ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานปาฐกถาพิเศษ "ป๋วย อึ๊งภากรณ์" ครั้งที่ 16 หัวข้อ “ประเทศไทยในความคิด ความคิดในประเทศไทย” โดย ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล


เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้จัดงานปาฐกถาพิเศษ "ป๋วย อึ๊งภากรณ์" ครั้งที่ 16 หัวข้อ “ประเทศไทยในความคิด ความคิดในประเทศไทย” โดยในปีนี้องค์ปาฐกคือ อ.ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล งานจัดขึ้น ณ หอประชุมศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

กำหนดการ

ณ โถงชั้นล่าง คณะเศรษฐศาสตร์

08.00 - 08.15 น.    ผู้ร่วมงานพร้อมกันบริเวณโถงชั้นล่าง คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์

08.15 - 09.00 น.    พิธีสงฆ์

09.15 - 09.30 น.    พิธีมอบรางวัลสันติประชาธรรม


ณ หอประชุมศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

09.30 - 09.40 น.    ฉายวีดิทัศน์แนวคิดคุณภาพแห่งชีวิตของศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

09.40 - 09.50 น.    ประกาศเกียรติคุณองค์ปาฐก ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

                        โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ

                        คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

09.50 - 10.00 น.    ฉายวีดิทัศน์ชีวิตและงานองค์ปาฐก ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

10.00 - 11.45 น.    การแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

                        เรื่อง “ประเทศไทยในความคิด ความคิดในประเทศไทย”

                        โดย ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

11.45 - 12.00 น.    คณบดี และอาจารย์เกษียณ มอบช่อดอกไม้องค์ปาฐก และผู้เขียนชีวประวัติ

โดยการจัดงานดังกล่าวนับว่าประสบความสำเร็จและมีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์