ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานพิธีรับมอบป้ายคณะเศรษฐศาสตร์ มธ.


เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้จัดงานพิธีรับมอบป้ายคณะเศรษฐศาสตร์ โดยศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ รุ่นที่ 21 ได้ระดมทุนจัดทำป้ายเพื่อมอบให้แก่คณะฯ ซึ่งภายในงาน รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ คณบดี ได้กล่าวเปิดงานและกล่าวถึงความเป็นมาในการจัดทำป้ายคณะเศรษฐศาสตร์ จากนั้น ได้เชิญคุณวิชิต เอื้ออารีวรกุล ประธานศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ รุ่นที่ 21 มากล่าวถึงการระดมทุนเพื่อจัดทำป้ายคณะเศรษฐศาสตร์ในครั้งนี้ ทางคณะฯจึงขอขอบพระคุณศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ รุ่นที่ 21 ทุกๆท่านมา ณ โอกาสนี้อีกครั้งหนึ่ง© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์