ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ณัฐชา โลหะยืนยงสุข นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ (BE) ของคณะฯ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอบทความวิจัย ทางเศรษฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560


คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ณัฐชา โลหะยืนยงสุข นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ (BE) ของคณะฯ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอบทความวิจัย ทางเศรษฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์