ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ ต้อนรับ Dr. Mary McMahon, the Regional Director of UC Education Abroad Program (UCEAP)


เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. นำโดย รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ, คณบดี, อ.ดร.ชญานี ชวะโนทย์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และอ.ดร.ธเนศ เมฆจำเริญ ร่วมต้อนรับ Dr. Mary McMahon, the Regional Director of UC Education Abroad Program (UCEAP) เพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และวิชาด้าน CLMV

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์