ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์โครงการ Thailand Scholarships (Year 2018) เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ


เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ศ.ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. เดินทางเข้าร่วมในฐานะคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์โครงการ Thailand Scholarships (Year 2018) ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ซึ่งโครงการดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาไทยที่เป็นเครือข่าย ASEA-UNINET โดยจัดสรรทุนให้แก่อาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา เพื่อมาศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ เป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ณ สถาบันอุดมศึกษาไทยที่เป็นสมาชิกเครือข่าย ASEA-UNINET

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์