ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย ที่ได้รับรางวัลจากงานนำเสนอบทความสัมมนาดีเด่น Best Seminar Papers ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย ที่ได้รับรางวัลจากงานนำเสนอบทความสัมมนาดีเด่น Best Seminar Papers ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยแบ่งเป็น

ประเภทผลงานกลุ่ม ได้แก่

อันดับ 1

   - นางสาวญาจิต ถาคำฟู รหัสนักศึกษา 5704611051

   - นายชลากร ภู่เจริญ รหัสนักศึกษา 5704611119

   หัวข้อ "ผลกระทบจากนโยบายรับจำนำข้าวต่อความอ่อนไหวของราคาข้าวส่งออกของไทย"

อันดับ 2

   - นางสาวศศิพร แก้วรักษา รหัสนักศึกษา 5704610152

   - นางสาวปัณฑารีย์ มหาสิทธิโชติ รหัสนักศึกษา 5704610491

   หัวข้อ "ประเภทของอัตราแลกเปลี่ยนกับการเจริญเติบโตทางเศรฐกิจในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก"

อันดับ 3

   - นางสาวเกวลี ไพโรจน์พัฒนกุล รหัสนักศึกษา 5704681195

   - นางสาวอชิรญาณ์ รอดสิน รหัสนักศึกษา 5704681153

   หัวข้อ: "การลงทุนทางตรง (Foreign Direct Investment) กับปัจจัยที่มีผลต่อความเหลื่อมล้ำทางรายได้"

--------------------------------------------

ประเภทผลงานเดี่ยว ได้แก่

อันดับ 1

   นางสาววิภาดา บุญเลิศ รหัสนักศึกษา 5704611069

   หัวข้อ "ประสิทธิผลของโครงการประชารัฐสวัสดิการ"

อันดับ 2

   นายชานนท์ ยิ่งยศ รหัสนักศึกษา 5704611432

   หัวข้อ "ต้นทุนและผลประกอบการเลี้ยงโคขุนแชะปัจจัยที่เกษตรกรตัดสินใจเข้าร่วมกับสหกรณ์ กรณีศึกษาโคราชวากิว"

อันดับ 3

   นางสาววิไลลักษณ์ มีสวัสดิ์ รหัสนักศึกษา 5704610756

   หัวข้อ "การใช้หุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มผลผลิตในภาวะสังคมสูงวัยในประเทศไทย"

โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 – 17.30 น. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์