ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ผลการปฏิบัติงานรอบ 12 เดือนของ ผู้บริหาร แนวทาง ทิศทาง และการวางแผนใน 2 ปี ถัดไป


เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน จนถึงวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. จัดงานโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ผลการปฏิบัติงานรอบ 12 เดือนของผู้บริหาร แนวทาง ทิศทาง และการวางแผนใน 2 ปีถัดไป ณ โรงแรมคลาสิค คามิโอ จ.พระนครศรีอยุธยา

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์