ระดับบัณฑิตศึกษา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) : ข่าวโครงการ
กำหนดการทำงานการค้นคว้าอิสระ (INDEPENDENT STUDY 1 & 2) สำหรับผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2561

ประกาศกำหนดการทำงานการค้นคว้าอิสระสำหรับวิชา ศธ.798 (การค้นคว้าอิสระ 1) และวิชา ศธ.799 (การค้นคว้าอิสระ 2) สำหรับภาคเรียนที่ 1, 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาโครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) ดังมีรายละเอียดในเอกสารด้านล่างนี้

หมายเหตุ

1. นักศึกษาสามารถดูขั้นตอนการขอสอบ และการส่งผลงานในเอกสารแนวปฏิบัติในการทำงานการค้นคว้าอิสระวิชา ศธ.798 (การค้นคว้าอิสระ 1) และวิชา ศธ.799 (การค้นคว้าอิสระ 2) และดาวน์โหลดแบบฟอร์มเกี่ยวกับการทำการค้นคว้าอิสระ ลิงก์ไปยัง Download แบบฟอร์มเกี่ยวกับการทำการค้นคว้าอิสระ

2. นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2560 และแฟ้มข้อมูล Template ในรูปแบบ Word ไปใช้งานได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่ ลิงก์ไปยัง คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2560

3. กำหนดการเพิ่ม-ถอนลักษณะวิชา/การแจ้งจบการศึกษา เป็นต้น ดูรายละเอียดในปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระบบทวิภาค) ปีการศึกษา 2561© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์