ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 12 (The 12th National Conference of Economists) เศรษฐกิจไทยยุดดิจิตอล: แข่งขัน ยั่งยืน เท่าเทียม?


เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ คณบดี และคณาจารย์และบุคลากรของคณะเดินทางไปเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 12 (The 12th National Conference of Economists) ภายใต้ความร่วมมือของสถาบันการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ทั้ง 9 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งในปีนี้ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน โดยมีหัวข้อหลักในการประชุมคือ “เศรษฐกิจไทยยุดดิจิตอล: แข่งขัน ยั่งยืน เท่าเทียม?” และการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 เศรษฐศาสตร์การเงิน การคลังและมหภาค กลุ่มที่ 2 เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ชุมชนและท้องถิ่น และกลุ่มที่ 3 เศรษฐศาสตร์มโนสาเหร่

ทั้งนี้ มีคณาจารย์ของคณะร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการและเป็นผู้ดำเนินรายการในการประชุมย่อย ดังนี้

กลุ่มที่ 1 เศรษฐศาสตร์การเงิน การคลัง และมหภาค ได้แก่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงมณี เลาวกุล ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการหัวข้อ

"การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประเทศไทย (The Analysis of Personal Income Tax in Thailand)"

กลุ่มที่ 2 เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ชุมชนและท้องถิ่น ได้แก่

อ.ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์ เข้าร่วมเป็นหนึ่งในผู้ดำเนินรายการของกลุ่ม

กลุ่มที่ 3 เศรษฐศาสตร์มโนสาเร่ ได้แก่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวุฒิ พิพัฒน์เสรีธรรม ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการหัวข้อ

"ผลกระทบของการใช้อินเตอร์เน็ตต่อรายได้ของครัวเรือนในประเทศไทย (The Impact of Internet Usage on Household's Income: Evidence from Thailand)"









































© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์