ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP) คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้จัดประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางของศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม ครั้งที่ 1/2561


ในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้ความร่วมมือและการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางของศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม ครั้งที่ 1/2561 เพื่อนำเสนอชี้แจงความเป็นมา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของศูนย์วิจัยดังกล่าว รวมไปถึงรับฟังข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการกำกับทิศทางการวิจัย























© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์