ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th CITC Regional Conference 2018 "Accelerating the Paris Agreement Implementation through Climate Finance, Technology and Capacity Building"


เมื่อวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ คณบดี, รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว (PRO-GREEN), ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์, อ.ชล บุนนาค และบุคลากรของคณะ เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th CITC Regional Conference 2018 "Accelerating the Paris Agreement Implementation through Climate Finance, Technology and Capacity Building" ในฐานะผู้ร่วมเสวนาและผู้ดำเนินรายการ ซึ่งงานนี้คณะเป็นหนึ่งในเจ้าภาพร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (MONRE), องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (TGO), ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CITC), องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ตลอดจนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ONEP), กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (DEQP), ศูนย์ความร่วมมือในภูมิภาคภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC-RCC) และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ และกลุ่มประเทศด้านการดำเนินงานภายใต้ความตกลงปารีส ซึ่งให้ความสำคัญในความร่วมมือระดับภูมิภาคในมิติของกองทุนและการเงินด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภููมิอากาศ ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมีผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศกลุ่มประเทศอาเซียนและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ภาคการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยเข้าร่วม

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์