ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
สำนักประสานงานวิจัยและพัฒนาชุดโครงการ “การหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง” คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ภายใต้การสนับสนุนของ สกว. ได้จัดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเรื่อง การหลุดพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ครั้งที่ 1/2561


สำนักประสานงานวิจัยและพัฒนาชุดโครงการ “การหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง (Overcoming Middle Income Trap)” คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา กรอบประเด็นการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์เรื่อง การหลุดพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ครั้งที่ 1/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ สนามเป้า เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อโครงการวิจัย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการวิจัย และกำหนดทิศทางกรอบการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์เรื่อง “การหลุดพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง” ประจำปีงบประมาณ 2561-2

การประชุมดังกล่าวมีคณะกรรมการที่ปรึกษาประกอบด้วย คุณเจน นำชัยศิริ, ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ), ศ.ดร.ชัชนาถ เทพธรานนท์, รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล, รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ดร.ปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล), รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์), รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน, รศ.ดร.สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย, ผศ.ดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันต์กุล, ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (คุณมนันยา ชุณหวุฒิยานนท์), ผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (คุณนาตยา สุขเกษม), ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรม สกว. (รศ.ดร.พงษ์พันธ์ แก้วตาทิพย์) และผู้ประสานงานชุดโครงการ (รศ.ดร.พีระ เจริญพร) เข้าร่วมประชุม

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์