ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังซีรี่ย์สัมมนา "ขยับ เขย่า แนวคิดการพัฒนา วิเคราะห์วิพากษ์การพัฒนาจากมุมมองของนักคิดร่วมสมัย"


คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาชุด

"ขยับ เขย่า แนวคิดการพัฒนา

วิเคราะห์วิพากษ์การพัฒนาจากมุมมองของนักคิดร่วมสมัย"

ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ร่วมจัดโดย ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีหัวข้อดังนี้


1."Development Economics Reconsidered: from a Gandhian Viewpoint"

by Professor Kazuya Ishii,

Faculty of Law, Policy Science and International Society, Kagawa University, Japan

[ 3 กันยายน 2561 เวลา 13.30-15.30 น. ]


2.“ยังมีความหมาย: แนวคิดเรื่องชุมชนของ Elinor Ostrom กับเศรษฐกิจในศตวรรษที่ 21”

โดย อ.ชล บุนนาค

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

[ 8 ตุลาคม 2561* เวลา 13.30-15.30 น. ]

หมายเหตุ: เฉพาะครั้งนี้จัดที่ห้องประชุม 60 ปี 2 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


3.“Joseph Stiglitz กับความเหลื่อมล้ำที่เราเลือกได้”

โดย คุณสฤณี อาชวานันทกุล

บริษัทป่าสาละ จำกัด

[ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30-15.30 น. ]


4.“เผชิญหน้า-วิพากษ์: Arturo Escobar กับแนวคิดหลังการพัฒนา”

โดย อ.ติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

[ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30-15.30 น. ]


5. “MIT Poverty Lab กับกุญแจวิเศษของการพัฒนา”

โดย ดร.ชญานี ชวะโนทย์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

[ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30-15.30 น. ]


6. “ค้นหาความหมายของชีวิตที่ดีกับ Amartya Sen”

โดย ดร.ธร ปีติดล

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

[ 14 มกราคม 2562 เวลา 13.30-15.30 น. ]


7. “ทบทวนการพัฒนาด้วยชาติพันธุ์นิพนธ์ของ David Mosse”

โดย ผศ.ดร.จักรกริช สังขมณี

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

[ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30-15.30 น. ]


ทุกงานจัดที่ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

(*ยกเว้น ครั้งที่ 2 จัดที่ห้องประชุม 60ปี 2 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์)

  • ----------------  • © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์