ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
"วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์" ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "Thailand and The World Economy [TWE]"


"วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์" ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "Thailand and The World Economy [TWE]" เพื่อให้ชื่อของวารสารสะท้อนถึงเนื้อหาที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารอย่างต่อเนื่อง นั่นคือการให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านต่างๆของประเทศไทยและความเชื่อมโยงของประเทศไทยกับประเทศต่างๆในภูมิภาคและโลกโดยมุ่งหวังที่จะสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้แก่ทั้งผู้กำหนดนโยบายเพื่อนำไปใช้ประโยชน์และนักวิจัยเพื่อนำไปต่อยอดองค์ความรู้เพิ่มเติม

-------------------------------------------

"Thammasat Economic Journal [TEJ]" has been changed to "Thailand and The World Economy [TWE]" from this issue [Vol.30 No.2] onwards, to clearly reflect the true focus of the journal, i.e. insightful analysis of the Thai economy as well as her economic relations with the Asia-Pacific region and the rest of the world.

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์