ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "บ่มเพาะหน่วยงานเพื่อประเมินตนเองและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx"


เมื่อวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 09.00-16.30 น. ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "บ่มเพาะหน่วยงานเพื่อประเมินตนเองและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx" โดยมีวิทยากร คือ คุณณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์ ที่ปรึกษาสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ และผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

การจัดประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะมีแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งคณะจะเริ่มใช้หลักเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) เป็นระบบประกันคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2560 เป็นปีการศึกษาแรก

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์