ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอขอบพระคุณ คุณณรงค์ ปัทมะเสวี ประธานมูลนิธิ นิยม ปัทมะเสวี และคุณพูลศรี พิชยพาณิชย์ (ภรรยา) ที่ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย


เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา คุณณรงค์ ปัทมะเสวี ประธานมูลนิธิ นิยม ปัทมะเสวี และคุณพูลศรี พิชยพาณิชย์ (ภรรยา)ได้ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ณ มูลนิธิ นิยม ปัทมะเสวี สำนักงานกรุงเทพ จำนวน 2 ทุน ทุนละ 50,000 บาท ได้แก่

1. นางสาวมธุรส ใจกล้า นักศึกษาชั้นปีที่ 4

2. นางสาวปภาวรินท์ ปั้นอยู่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์