ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ ได้ร่วมถวายทุนการศึกษา ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561


เมื่อวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัยสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการอำนวยการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ผู้แทนสถาบันการศึกษาในประเทศไทย และนักเรียนทุนพระราชทานฯ รุ่นที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2560 เฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอาจารย์ ดร.กิตติชัย แซ่ลี้ รองผู้อำนวยการโครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ พร้อมด้วย นางสาวฮงวิจนี โฮ นักศึกษาในโครงการทุนพระราชทานฯ ปีการศึกษา 2560 สังกัดโครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อทูลเกล้าถวายทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 1 ทุน เป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

สำหรับโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา เกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการสร้างวิทยาลัยกำปงเฌอเตียล ณ ตำบลช็อมโบร์ อำเภอปราสาทช็อมโบร์ จังหวัดกำปงธม ราชอาณาจักรกัมพูชา (ปัจจุบันคือสถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล) ซึ่งการก่อสร้างได้เริ่มขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาทั้งระบบแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อสนองพระราชดำริในการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอพระราชทานถวายทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ร่วมในโครงการดังกล่าว โดยประสานงานผ่านประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (พลเอกวาภิรมย์ มนัสรังสี) ซึ่งได้เริ่มถวายทุนการศึกษาครั้งแรกในปีการศึกษา 2560 โดยมีนักศึกษาจากราชอาณาจักรกัมพูชา ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 คน คือ นางสาวฮงวิจนี โฮ เข้าศึกษาในโครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ ตั้งแต่ภาค 1 ปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์