ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอขอบพระคุณ คุณทวีพันธุ์ อิงคานุสรณ์ ประธาน บมจ.โนโซมิเอ็นเตอร์ไพร์ส(ประเทศไทย)ที่ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2560


เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 10.00 -11.30 น. ที่ผ่านมา คุณทวีพันธุ์ อิงคานุสรณ์ ประธาน บมจ.โนโซมิเอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) ได้ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต จำนวน 23 ทุน ทุนละ 6,000 บาท ได้แก่

 • 1. น.ส.ศิริพร  ตะเภาพงษ์   ชั้นปีที่ 2
 • 2. นายสราวุธ  วรรณคำ   ชั้นปีที่ 2
 • 3. นายพลภคินทร์  พฤฒิวงศ์วาณิช   ชั้นปีที่ 2
 • 4. น.ส.มณฑิตา  ตันติมา   ชั้นปีที่ 2
 • 5. น.ส.ธัญลักษณ์  จำปา   ชั้นปีที่ 2
 • 6. น.ส.บุษกร  โตวรรณศิริกำธร   ชั้นปีที่ 3
 • 7. น.ส.พรทิพย์  พันสาง   ชั้นปีที่ 3
 • 8. น.ส.ณัฐนรี  มาศิริ   ชั้นปีที่ 3
 • 9. น.ส.ภัทราภรวิไล  รุ่งเรืองละออกุล   ชั้นปีที่ 3
 • 10.น.ส.มนัสวี  งามวัฒน์   ชั้นปีที่ 4
 • 11.น.ส.ณัฐมล  อินทะเขื่อน   ชั้นปีที่ 4
 • 12.น.ส.พิชญาพร  บุนนาค   ชั้นปีที่ 4
 • 13.น.ส.รับขวัญ  เป็นลาภ   ชั้นปีที่ 4
 • 14.นายทัตพงศ์  ทวยจันทร์   ชั้นปีที่ 4
 • 15.น.ส.เสาวลักษณ์  ทองหลิ้ม   ชั้นปีที่ 4
 • 16.น.ส.ธนวรรณ  ชำนิธุระการ   ชั้นปีที่ 5
 • 17.น.ส.พัชรินทรา  ปรากฏผล   ชั้นปีที่ 5
 • 18.นายบัณฑิต  มาศรักษา   ชั้นปีที่ 5
 • 19.นายวีรคม  ศิริพรม   ชั้นปีที่ 6
 • 20.นายนพเก้า  คุ้มจั่น   สำเร็จการศึกษา
 • 21.นายศรัณย์  นิลนิเวศ   สำเร็จการศึกษา
 • 22.น.ส.จีรนันท์  บุญครอง   สำเร็จการศึกษา
 • 23.น.ส.วริสรา  แคนดา   สำเร็จการศึกษา


และนักศึกษานอกคณะอีก จำนวน 4 ทุน ทุนละ 6,000 บาท ได้แก่

 • 1. น.ส.ณัฎฐ์นรี  เฮงสาโรชัย   ชั้นปีที่ 2 คณะวารสารศาสตร์ฯ
 • 2. น.ส.ปณิดา  ใช้ริ้วเจริญ   ชั้นปีที่ 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • 3. น.ส.กัลยรัชต์  เทียนวิรุจโชค   ชั้นปีที่ 1 คณะศิลปศาสตร์
 • 4. น.ส.สุชานันท์  บุญบัวสุวรรณ   ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์