ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมสูงที่สุด จนถึงภาค 2/2560 ลำดับที่ 1 - 3 ของชั้นปีที่ 2 - 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทเรียนดี


คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมสูงที่สุด จนถึงภาคการศึกษาที่ 2/2560 ลำดับที่ 1 - 3 ของชั้นปีที่ 2 - 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทเรียนดี ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ชั้นปีที่ 2 ชื่อ-สกุล GPA ทุนการศึกษา
1. นางสาวกรวัลล์   กิตตินรวีรัชต์ GPA 3.81 10,000 บาท
2. นายสรัล   ศรีคำ GPA 3.73 8,000 บาท
3. นางสาวนีร   สุชาติวัฒนชัย GPA 3.69 6,000 บาท

ชั้นปีที่ 3 ชื่อ-สกุล GPA ทุนการศึกษา
1. นางสาวภาษร   พวงจิก GPA 3.90 10,000 บาท
2. นางสาวพรทิพย์   พันสาง GPA 3.81 8,000 บาท
3. นางสาวพรศิริรินทร์   ชัยทอง GPA 3.81 8,000 บาท

ชั้นปีที่ 4 ชื่อ-สกุล GPA ทุนการศึกษา
1. นางสาวพจนา   ชุนถนอม GPA 3.94 10,000 บาท
2. นางสาวพิมพ์ชนก   โฮว GPA 3.91 8,000 บาท
3. นางสาวพลอยรุ้ง   เลิศทวีพรกุล GPA 3.91 8,000 บาท

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์