ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานสัมมนาหัวข้อ "Development Economics Reconsidered: from a Gandhian Viewpoint" โดย Professor Kazuya Ishii


เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 13.30-15.30 น. ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดงานสัมมนาหัวข้อ "Development Economics Reconsidered: from a Gandhian Viewpoint" โดย Professor Kazuya Ishii, Faculty of Law, Policy Science and International Society, Kagawa University, Japan ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ซึ่งงานสัมมนาดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของงานสัมมนาชุด "ขยับ เขย่า แนวคิดการพัฒนา วิเคราะห์วิพากษ์การพัฒนาจากมุมมองของนักคิดร่วมสมัย"

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์