ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเรียนดี และรางวัลความประพฤติดีในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 8.00 น. ที่ผ่านมา รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาของคณะเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารยิมเนเซียม 6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

และในโอกาสนี้ คณะเศรษฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเรียนดี และรางวัลความประพฤติดีในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รางวัลเรียนดี ได้แก่ นักศึกษาโครงการปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ

1. นายวันกิตติ์ โปรา ชั้นปีที่ 1

2. นายไตรสรณ์ ถิรชีวานนท์ ชั้นปีที่ 2

3. นางสาวกานต์ชนิต เลิศเพียรธรรม ชั้นปีที่ 3

รางวัลความประพฤติดี ได้แก่ นักศึกษาโครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย ชั้นปีที่ 4

1. นางสาวจิตชนก ลิ่มสิริตรังค์

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์