ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุงาน ประจำปี 2561


เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 12.00 น. ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ได้จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุงานประจำปี 2561 เพื่อขอบคุณและอำลาผู้เกษียณอายุงาน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ผู้เกษียณอายุราชการ

1. รศ.ดร.ปราการ   อาภาศิลป์  (สายวิชาการ)

2. นางพัชรี   ศรีกัญจนกรัชต์  (สายสนับสนุนวิชาการ)

3. คุณพิตะวัน   ศรีสิงห์  (เจ้าหน้าที่ห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์)

ผู้ครบอายุ 65 ปี

4. นางสาวถมรัตน์   อังคทาภิมณฑ์  (สายสนับสนุนวิชาการ)

ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องจัดเลี้ยง ชั้น 3 อาคารคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์