ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาของคณะที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วม "โครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 ระดับอุดมศึกษา"


คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคนเก่งของคณะที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วม

"โครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 ระดับอุดมศึกษา"

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยทีมเข้าแข่งขันมีจำนวนทั้งสิ้น 207 ทีม ซึ่งทีมนักศึกษาของคณะทั้ง 5 ทีมได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายและได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง (ลำดับที่ 3)

ชื่อทีม: จุดสามจุด สมาชิกประกอบด้วย

1. นายเจตวัฒน์ ภัทรรังรอง ระดับชั้นปี 4 โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย
2. นางสาวณัฐมล อินทะเขื่อน ระดับชั้นปี 4 โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย
3. นางสาวจุฬาภัค คำบุศย์ ระดับชั้นปี 4 โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย

รางวัลชมเชย (ลำดับที่ 4-10) มี 3 ทีม ดังนี้

ชื่อทีม: JHK สมาชิกประกอบด้วย

1. นายสุวพิชญ์ พยัคฆพงษ์   ระดับชั้นปี 4 โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย
2. นายณัฐวัตร อมรเวชยกุล   ระดับชั้นปี 4 โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย
3. นายสิรภพ ช่องรักษ์   ระดับชั้นปี 4 โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย

ชื่อทีม: The Rapper B.E. สมาชิกประกอบด้วย

1. นางสาวศุภิสรา หงษ์คู ระดับชั้นปี 4 โครงการปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ
2. นางสาวชนกกานต์ เมฆยงค์ ระดับชั้นปี 4 โครงการปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ
3. นางสาวธัญชนก พงษ์ผล ระดับชั้นปี 4 โครงการปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ

ชื่อทีม: The Anonymous สมาชิกประกอบด้วย

1. นายกันตพงษ์ วิสารทวรากูล ระดับชั้นปี 2 โครงการปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ
2. นายกิตติทัต ทับทอง ระดับชั้นปี 2 โครงการปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ
3. นายถิรคุณ วิวัฒสวัสดินนท์ ระดับชั้นปี 2 โครงการปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ

และรางวัลชมเชย (ลำดับที่ 11-25) มี 1 ทีม ดังนี้

ชื่อทีม: พ่อเราชื่อป๋วย สมาชิกประกอบด้วย

1. นางสาวรับขวัญ เป็นลาภ   ระดับชั้นปีที่ 4 โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย
2. นายอิสรี มีเตะ   ระดับชั้นปีที่ 4 โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย
3. นายพชร อัครวิบูลย์   ระดับชั้นปีที่ 4 โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย

ทั้งนี้ คณะเศรษฐศาสตร์ขอขอบคุณทีมอาจารย์ของคณะ ได้แก่ อ.ดร.วศิน ศิวสฤษดิ์,ผศ.ดร.นภนต์ ภุมมา, อ.ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว, อ.ดร.กิตติชัย แซ่ลี้, อ.วีระวัฒน์ ภัทรศักดิ์กำจร และอ.กุศล เลี้ยวสกุล ที่ทุ่มเทติวให้นักศึกษากลุ่มดังกล่าว© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์