ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
กิจกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยของ สกว. ร่วมกับ ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม


เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP) โดยมีคณะกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้เกียรติเข้าร่วมพิจารณา© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์