ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 35 ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2561


ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 35 ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2561 ณ ห้องบรรยาย ศ.101 ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) โดยมีครูที่สนใจเข้าอบรมรวมทั้งสิ้น 87 ท่าน ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561

08.45 - 08.50 น.  กล่าวต้อนรับและแนะนำโครงการ

          โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พีระ เจริญพร, ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์

           กล่าวเปิดการอบรม

          โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ

          คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

09.00 - 12.00 น.  ความรู้พื้นฐานทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค

          โดย รศ.ภราดร ปรีดาศักดิ์

          คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13.00 - 16.00 น.  ความรู้พื้นฐานทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค (ต่อ)

          โดย รศ.ภราดร ปรีดาศักดิ์

          คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561

09.00 - 12.00 น.  ความรู้พื้นฐานทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค

          โดย อ.ดร.รุ่งนภา โอภาสปัญญาสาร

          คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13.00 - 16.00 น.  ความรู้พื้นฐานทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค (ต่อ)

          โดย อ.ดร.รุ่งนภา โอภาสปัญญาสาร

          คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561

09.00 - 12.00 น.  เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศกับความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

          โดย รศ.ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย

          ผู้อำนวยการสถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13.00 - 16.00 น.  เศรษฐกิจไทยภายใต้ Thailand 4.0 และ Digital Economy

          โดย ผศ.ดร.ธีรวุฒิ ศรีพินิจ

          คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

16.00 - 16.30 น.  พิธีปิดการอบรมและมอบเกียรติบัตร

          โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ หรือผู้แทน

          คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์