ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เดินทางไปเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมเชิงวิชาการ The Trilateral Workshop in Economics 2018 ณ Nanyang Technological University (NTU) ประเทศสิงคโปร์


คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ, คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และคณาจารย์เดินทางไปเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมเชิงวิชาการ The Trilateral Workshop in Economics 2018 ระหว่างวันที่ 18 - 19 ตุลาคม 2561 ณ Nanyang Technological University (NTU) ประเทศสิงคโปร์

การจัดงานดังกล่าวเป็นงานความร่วมมือระหว่าง 3 มหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU) และ Nanyang Technological University (NTU) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการ และเพิ่มโอกาสในการพัฒนางานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ซึ่งในปีนี้ Nanyang Technological University (NTU) เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน

อนึ่ง คณาจารย์ของคณะที่ไปนำเสนอผลงานและร่วมอภิปราย ได้แก่

(1) ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์

นำเสนอผลงานหัวข้อ "Examining the spatial structure of employment in Thailand during 1978-2017: An Application of Network Analysis"

(2) อ.ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว

นำเสนอผลงานหัวข้อ "A Human Capital Approach to Higher Education Subsidies in Thailand"

(3) อ.ดร.ชญานี ชวะโนทย์

นำเสนอผลงานหัวข้อ "Getting Better? Targeting Performance and Anti-Poverty Effectiveness of Di Bao Program in China"

(4) อ.ดร.มณเฑียร สติมานนท์

นำเสนอผลงานหัวข้อ "Fertility Determinants in Thailand the Effects of Wealth and Education"© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์