ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานสัมมนาหัวข้อ "ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจว่าด้วย โลกาภิวัตน์กับความเหลื่อมล้ำในอดีต (Globalization and Inequality: A Case of Early Modern Siam)" โดย ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา


เมื่อวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30-15.30 น. ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานสัมมนาหัวข้อ "ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจว่าด้วย โลกาภิวัตน์กับความเหลื่อมล้ำในอดีต (Globalization and Inequality: A Case of Early Modern Siam)" โดย ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตาณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์