ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมติดตามชุดงานสัมมนา Thammasat Resolution Talks ในหัวข้อ "ตั้งโจทย์ - ตอบอนาคต: วาระการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง" สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ >>


คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมติดตามชุดงานสัมมนา Thammasat Resolution Talks

ในหัวข้อ "ตั้งโจทย์ - ตอบอนาคต: วาระการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง"

เพื่อเปิดประเด็นให้กับการสร้างนโยบายในการเลือกตั้งที่กำลังใกล้เข้ามาภายใต้ 3 หัวข้อหลัก

 • ----------------------------------

  หัวข้อแรกคือ "การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ"

  ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

  เวลา 13.30-16.00น.

  ณ ห้อง 101 คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  -----------------------------------

  ร่วมเสวนาโดย

  1. รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์

  คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  2. ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล

  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  3. คุณจักรชัย โฉมทองดี

  Oxfam, GB

  ดำเนินรายการโดย

  อ.ดร.ธร ปีติดล

  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ==========================

  หัวข้อที่สอง คือ "การกระจายอำนาจและปฏิรูประบบราชการ"

  ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561

  เวลา 13.30-16.00น.

  ณ ห้อง ร.103 คณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  -----------------------------------

  ร่วมเสวนาโดย

  1. ผศ.ดร.วสันต์ เหลืองประภัสร์

  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  2. ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล

  รองเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า

  3. รศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย

  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  4. คุณพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ

  นายกเทศมนตรีนครยะลา จังหวัดยะลา

  ดำเนินรายการโดย

  ผศ.ดร.วรรณภา ติระสังขะ

  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ==========================

  หัวข้อสุดท้าย คือ "การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น"

  ในวันที่ 21 มกราคม 2562

  เวลา 13.30-16.00น.

  ณ ห้องประกอบ หุตะสิงห์ อาคารอเนกประสงค์ 1

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  -----------------------------------

  ร่วมเสวนาโดย

  1. คุณบรรยง พงษ์พานิช

  ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

  2. คุณวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์

  บรรณาธิการที่ปรึกษานิตยสารสารคดี

  3. ผศ.ดร.ธานี ชัยวัฒน์

  คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  4. ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ

  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ดำเนินรายการโดย

  อ.อิสร์กุล อุณหเกตุ

  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ==========================

  งานสัมมนาดังกล่าว จัดโดย ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP) คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเปิดประเด็นให้กับการสร้างนโยบายในการเลือกตั้งที่กำลังใกล้เข้ามา

  **งานสัมมนาดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม และไม่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า**