ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมากในการพิจารณารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559


คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายภานุพงษ์ ศรีอุดมขจร ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ ) ปีการศึกษา 2559  ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก ระดับปริญญาโท สาขาสังคมศาสตร์ ในการพิจารณารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559  หัวข้อ  “Foreign Workers in Thai Manufacturing: Trends, Patterns, and Implications for Domestic Wages” โดยมี รศ. ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์