ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโทของคณะที่ได้รับรางวัล ในการนำเสนอบทความโครงการเศรษฐทัศน์ประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย


คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโทของคณะที่ได้รับรางวัล ในการนำเสนอบทความโครงการเศรษฐทัศน์ประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ระดับปริญญาตรี

>>รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2<<

คุณณัฐสร ตันพิชัย

อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.ภัททา เกิดเรือง

>>รางวัลชมเชย<<

คุณพิชชาพร ศรีพนมศักดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์


ระดับปริญญาโท

>>รางวัลชนะเลิศ<<

คุณพิมพ์วิไล กิจจนะพานิช

อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล

>>รางวัลชมเชย<<

คุณรังสิมา ศรีสวัสดิ์

คุณพีรพัฒน์ เภรีรัตนสมพร

อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์

>>รางวัลชมเชย และรางวัลพิเศษ(บทความประเภท Data Analytics) <<

คุณพิสชา คำบุยา

อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์


ทั้งนี้ ทางคณะขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์ ที่เป็นตัวแทนกรรมการตัดสินของธรรมศาสตร์ร่วมกับอีก 9 สถาบัน และทีมคณาจารย์ที่ช่วยสละเวลาติวให้นักศึกษาทั้งปริญญาตรี และปริญญาโทด้วยนะคะ

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์