ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 - 12.00 น. ที่ผ่านมา รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วย นายกิตติพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ และ รศ.นพ.ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล ซึ่งมาเยี่ยมชมและสัมภาษณ์ผู้บริหารของคณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตรวจประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์