ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานสัมมนา "การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ" ในชุดงานสัมมนา Thammasat Resolution Talks ในหัวข้อ “ตั้งโจทย์ - ตอบอนาคต: วาระการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง"


ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP) คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ร่วมกับ

คณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานสัมมนาหัวข้อ"การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ"

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้อง 101 คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โดยมีผู้ร่วมเสวนา

1. รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3. คุณจักรชัย โฉมทองดี

Oxfam, GB

ดำเนินรายการโดย

อ.ดร.ธร ปีติดล

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ซึ่งงานดังกล่าวเป็นหนึ่งในชุดงานสัมมนา Thammasat Resolution Talks ในหัวข้อ “ตั้งโจทย์ - ตอบอนาคต: วาระการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง" เพื่อเปิดประเด็นให้กับการสร้างนโยบายในการเลือกตั้งที่กำลังใกล้เข้ามา

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์