ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ของคณะที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ งานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2561


คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ของคณะที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ งานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2561 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ สโมสรราชพฤกษ์

โดยแบ่งตามประเภทของรางวัลดังต่อไปนี้

 • --------------------------------
 • รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561 สาขาสังคมศาสตร์

  ได้แก่


  (1) รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ และ (2) รองศาสตราจารย์ ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์

  ::ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล::

  การกีดกันทางการค้าและความมีประสิทธิภาพของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมไทย (TRADE PROTECTION AND FIRM PRODUCTIVITY: EVIDENCE FROM THAI MANUFACTURING)

  --------------------------------

  รางวัลผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ ผ่านสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ได้แก่


      (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล

    ::ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล::

 • โครงการการวิเคราะห์สถานการณ์การคลังของประเทศและข้อเสนอแนะการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • โครงการพัฒนาระบบปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับการเข้าสู่การบริหารงานในยุคดิจิทัล ของกรมสรรพสามิต (พ.ศ. 2561 - 2565)


  (2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ

  ::ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล::

 • โครงการการจัดทำการพยากรณ์ข้อมูล และดัชนีชี้วัดทางสังคม
 • โครงการจัดทำหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการและติดตามประเมินผลโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 • โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงาน สถานการณ์ทางสังคม ประจำปี 2560
 • โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียของสายงาน รวผ. ประจำปี 2561
 • โครงการประเมินผลประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561
 • โครงการประเมินผลประสิทธิภาพการสื่อสารระหว่าง ททท. กับเครือข่าย ประจำปี 2561
 • โครงการพัฒนาระบบงานทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2561
 • โครงการศึกษาวิจัยทิศทางการจ้างงานของประเทศไทยในยุคอุตสาหกรรม 4.0
 • โครงการส่งเสริมการมีรายได้และการมี งานทำของผู้สูงอายุ ตามนโยบายประชา รัฐเพื่อสังคม (E6)


  (3) รองศาสตราจารย์ดร.พีระ เจริญพร

  ::ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล::

 • โครงการประเมินความเสี่ยงและให้คำแนะนำทางด้านกายศาสตร์ เพื่อป้องกันและลดปัญหาการบาดเจ็บจากการนั่งทำงานคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน
 • โครงการให้คำปรึกษาด้านการยศาสตร์กับทางบริษัท Pepsico
 • © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์