ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
ตรวจสอบรายชื่อการสำรองที่นั่งงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2562 ของคณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ (ECON TU Symposium ครั้งที่ 41) ในหัวข้อ "นวัตกรรมพลิกโลก: การเปลี่ยนผ่านและความท้าทายของประเทศไทย" ได้ที่นี่ >>


คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ขอเชิญทุกท่านเตรียมพบกับงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2562 ของคณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ (ECON TU Symposium ครั้งที่ 41) ในหัวข้อ

"นวัตกรรมพลิกโลก: การเปลี่ยนผ่านและความท้าทายของประเทศไทย" ซึ่งเป็นหนึ่งในงานสัมมนาพิเศษก้าวเข้าสู่ 70 ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์

-----------------------------

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562

ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7

อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำนักงานใหญ่ (ข้างสถานทูตจีน)

-----------------------------

ผู้ที่ลงทะเบียนสำรองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.symposium.econ.tu.ac.th/

-----------------------------

**สำหรับผู้ทีไม่ได้ลงทะเบียน สามารถมาลงทะเบียนหน้างานได้

แต่ทางคณะขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนสำรองที่นั่งก่อน**

-----------------------------

กำหนดการ (Tentative)

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน


09.00 - 09.15 น. กล่าวรายงาน โดยคณบดี

และกล่าวเปิดงาน โดยอธิการบดี


09.15 - 09.45 น. ปาฐกถาพิเศษ

โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

รองนายกรัฐมนตรี


09.45 - 10.35 น. การนำเสนอในหัวข้อ "การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและผลิตภาพของเศรษฐกิจไทย"

โดย ศ.ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร่วมเสวนาโดย

รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


10.45 - 11.35 น. การนำเสนอในหัวข้อ "นโยบายอุตสาหกรรมยานยนต์และการเปลี่ยนผ่านสู่ New S-Curve"

โดย รศ.ดร.เกรียงไกร เตชกานนท์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร่วมเสวนาโดย

คุณดุสิต อนันตรักษ์

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม


11.35 - 12.30 น. การนำเสนอในหัวข้อ "การสร้างนวัตกรรมในภาคบริการ"

โดย รศ.ดร.พีระ เจริญพร

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร่วมเสวนาโดย

ดร.ณัฐ ธารพานิช

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

-------------------------------

ดำเนินรายการโดย

อาจารย์ ดร.ธร ปีติดล

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


13.30 - 14.20 น. การนำเสนอในหัวข้อ "การแข่งขันในแพลตฟอร์มหลายมิติ: E-commerce"

โดย ผศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร่วมเสวนาโดย

ดร.สุนทรีย์ ส่งเสริม

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


14.20 - 15.10 น. การนำเสนอในหัวข้อ "ความท้าทายของกรรมสิทธิ์และสัญญาในห้วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี"

โดย อ.ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร่วมเสวนาโดย

อ.ทวีศักดิ์ เอื้ออมรวนิช

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


-----------------------

ดำเนินรายการโดย

อาจารย์ธันย์ชนก นันทกิจ

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


15.20 - 17.00 น. วงเสวนา "นวัตกรรมพลิกโลก: การเปลี่ยนผ่านและความท้าทายของประเทศไทย"

โดย รศ.ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต

กรรมการ และ Head of Innovation and Research Development Institute กลุ่มมิตรผล

รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา

ที่ปรึกษาสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์

นักวิชาการอิสระ และอดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณธนาวัฒน์ มาลาบุปผา

นายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย

-----------------------

ดำเนินการเสวนา โดย

รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์